Ergene Nehri Anakol Ve Yankolları Sanat Yapıları 6.Kısım Yapım İşi

Meriç Nehri Kıyı Tahkimatı Yapım İşi

Antalya-Kemer -Ağva Deresi istifli taş tahkimatı yapılması işi

Demre Çayı Islahı (Ocak Taşı İle İstifli Taş Tahkimatı Yapılması)

Gazipaşa Dereleri Islahı İkmal İnşaatı-Has Dere Kanal Islahı

Kıyı ve Taşkın Koruma İnşaatları

 Taşkınlarda can ve mal kaybını önlemek-azaltmak amacıyla; doğru zamanda, doğru yerde ve doğru kişiye yapılan uyarıya olan ihtiyaç nedeniyle, meteorolojik ve hidrolojik açıdan geliştirilen erken uyarı sistemlerinin kurulması ve işletilmesi amacıyla taşkın tehlike haritası hazırlanmış olan yerleşim alanlarında yapılan önceliklendirme sonucunda belirlenen alanlar için; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri de kullanılarak yağış tahmininin yapılması, yağış-akış ilişkisinin kurulması, akış tahmininin yapılarak taşkın tehlike haritaları vasıtasıyla Taşkın Erken Uyarı çalışmalarına da başlanmıştır.

 Ülkemizde yaşanan taşkın zararlarının asgari düzeye indirilmesi ile müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinin etkin şekilde uygulanması için belirlenen hedef ve eylemlerden doğrudan sorumlu ve ilgili Kurum, Kuruluşlar ve DSİ birimleri ile eylemlerin gerçekleştirilme dönemlerini kapsayan 2014-2018 DSİ Taşkın Eylem Planı hazırlanmış ve bu kapsamda belirlenen illerde taşkın kontrolü çalışmaları sürdürülmektedir. Taşkın ve rüsubat kontrolü amaçlı tasarlanan mühendislik yapıları ile akarsular üzerindeki köprü ve menfez gibi sanat yapılarının temel hidrolik tasarım kriterleri, akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenlemeler ile diğer çalışmalar için gerekli izin ve onay işlemleri, akarsu yataklarına ve taşkın kontrol tesislerine yapılan müdahaleler ve alınacak önlemler ile ıslah öncesi yer teslimi konuları ile ilgili olarak dış kurum/kuruluş görüşleri de alınarak hazırlanmış olan “Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği” yayınlanması için çalışmalar devam etmektedir.

 DSİ Genel Müdürlüğünün taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetleri; yapısal önlemler içeren projeli faaliyetler ve yapısal önlemler içermeyen faaliyetler olarak iki ana başlıkta sınıflandırılabilir. Taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik yapısal unsur içeren projeli faaliyetleri; taşkın koruma ve kontrol ihtiyacını akarsu havzasının bütününde ve diğer su developmanı gerektiren ihtiyaçlarla birlikte ele alan çok maksatlı Büyük Su İşleri Projeleri ile ivediliği nedeniyle taşkından koruma ihtiyacını akarsu havzasının sınırlı bir bölümünde ele alan Küçük Su İşleri Projeleri oluşturmaktadır.

 Bu kapsamda, taşkın problemi olan farklı büyüklükteki havzalarda, belde, ilçe ve il yerleşim alanları ile tarım arazilerinde oluşan taşkınları belirli mertebede kontrol etmek üzere, havzaların menba ve mansap yönünden bütün olarak değerlendirildiği, teknik ve ekonomik yönden uygun proje formülasyonlarının belirlendiği taşkın kontrolü ön inceleme ve planlara raporları hazırlanmaktadır. Taşkın kontrol çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik uygulamada karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılması amacıyla, 09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2006/27 sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar” ile 20.01.2010 tarih ve 27499 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2010/5 sayılı “Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı” konulu Başbakanlık Genelgeleri yürürlüğe konmuştur.