Edirne Hamzadere Barajı Sulama Sahası 2. Kısım A.T. Ve TİGH Projesi Yapım İşi

Konya 5.Kısım Arazi Toplulaştırma Ve Tigh Projesi Yapım İşi

Arazi Toplulaştırma TİGH

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?
 Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine "Arazi Toplulaştırması"  denilmektedir.Arazi Toplulaştırması ile birlikte uygulanan tarla içi drenaj, tarla içi yol ve tahliye ile toprak ıslahı gibi çalışmaların bütününe ise  "Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri"  denilmektedir.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ AMACI NEDİR?
 Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

Arazi Toplulaştırmasının Faydaları
 Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmaktadır. Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirdeyse; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır.

Çiftçiler Açısından Faydaları

 • Parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır,
 • Parsel sayısı azalır,
 • Parsel büyüklüğü artar, düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur,
 • Her parsel yola ve kanala kavuşur,
 • İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır,
 • Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır,
 • Sulama oranı ve randımanı artar,
 • Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir.
 • Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artmaktadır.
 • Sosyal huzur sağlanır.
Ülkemizde Arazi Toplulaştırmasını Zorunlu Kılan Nedenler Nelerdir?
 • Kamu Yatırımlarının Önünü Açmak,
 • Arazi parçalanmasının üretim kayıplarını artırması,
 • Arazilerin tarla içi yol ve sulama kanallarından yararlanamaması,
 • Parsellerin aşırı küçülmesi veya şekillerinin bozuk olması,
 • Sulama, toprak muhafaza veya devlet yolu gibi projelerle, yeni kanal ve yollarla parsellerin daha da parçalanması.
 Arazi Toplulaştırması İle Ülkemizin Kazanımları
 Arazi Toplulaştırma projelerinin uygulanması ile Çok sayıda ve dağınık durumdaki parseller biraraya getirilerek parsel sayısı azaltıldığından, ayrıca yeni ve planlı yollar inşa edildiğinden çiftçimizin parsellerine gideceği yol kısalmaktadır. Bunun sonucunda her bir işletme yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
Parsel içinde bulunan ve ekim-sürümü zorlaştıran, ayrıca üzerinde bulundukları alanın da ekilmesine imkân tanımayan taşların araziden temizlenmesi ile kullanılamayan bu taşlı alanlar tarıma kazandırılmaktadır.

 Projeler ile yapılan stabilize kaplamalı yollar sayesinde her par­sel yola kavuşmakta ve sosyal huzur sağlanmaktadır. Doğal alanlar korunmaktadır. Sera gazı salınımları azalmaktadır. Toplulaştırma projeleri ile birlikte yapılmakta olan yüzey tahliyeleri ile tarım arazilerinde oluşan su erozyonu­nun önüne geçilmektedir. Yapılan ıslah çalışmaları ile taban suyu seviyesi düşürülerek, tuzluluk ve alkaliliğin önüne geçilmektedir.